Kadencja 2016-2020. Kluczowe osiągnięcia

StartWybory 2020-2024Kadencja 2016-2020. Kluczow...
Rozwiń

Główne zadania, jakie w kadencji 2016-2020 postawiłem przed sobą i władzami rektorskimi Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koncentrowały się wokół sześciu kluczowych obszarów działania: edukacji i jakości kształcenia, nauki, spraw studenckich, lecznictwa, administracji i inwestycji. Dzięki wspólnemu wysiłkowi całej społeczności akademickiej wiele z tych celów udało się osiągnąć i z sukcesem zrealizować.

KSZTAŁCENIE
1. Rozwój nauczania elementów praktycznych i symulacji medycznej.
2. Poprawa wyników państwowych egzaminów końcowych absolwentów.
3. Uproszczenie systemów informatycznych planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych.
4. Racjonalna polityka rekrutacyjna.
5. Tworzenie nowych kierunków, w tym studiów dualnych i English Division, odpowiadających na potrzeby rynku pracy.
6. Modyfikacja programów studiów.
7. Intensyfikacja współpracy z absolwentami GUMed – powołanie stanowisk ds. relacji z absolwentami zagranicznymi oraz promocji absolwentów.
8. Intensyfikacja współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów GUMed.

NAUKA
1. Uzyskanie prestiżowego statusu UCZELNI BADAWCZEJ w pierwszej edycji konkursu organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2. Wzrost pozycji naukowej Uczelni w warunkach rosnącej konkurencji.
3. Utworzenie systemu wsparcia naukowców na etapie przygotowywania publikacji od strony statystycznej i językowej.
4. Zacieśnienie współpracy z innymi uczelniami Pomorza oraz partnerskimi ośrodkami z Glasgow, Utrechtu i Uppsali.
5. Otwarcie Centrum Medycyny Translacyjnej.
6. Powołanie i rozwój Centrum Transferu Technologii – profesjonalne wspieranie osiągnięć naukowych oraz ich promocja wśród organizacji gospodarczych w zakresie komercjalizacji; realizacja programów EIT Health, Inkubator Innowacyjności+.
7. Powołanie Sekcji Niekomercyjnych Badań Klinicznych.
8. Przekształcenie Annales Academiae Medicae Gedanensis w międzynarodowe czasopismo naukowe European Journal of Translational and Clinical Medicine.

STUDENCI I DOKTORANCI
1. Zmiana regulaminu studiów i modyfikacja zasad przyznawania stypendium Rektora.
2. Finansowe wspieranie czynnego udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych.
3. Rozwój umiędzynarodowienia Uczelni i wymiany międzynarodowej studentów oraz doktorantów.
4. Wsparcie działalności USS, reaktywowanego STN, Samorządu Doktorantów oraz innych organizacji studenckich działających w GUMed.
5. Rozwój systemów wsparcia organizacyjnego i psychologicznego dla studentów i doktorantów w trudnych sytuacjach bądź z niepełnosprawnością.
6. Zainicjowanie procesu poprawy zaplecza sportowego i socjalnego dla studentów.
7. Zmodyfikowanie systemu ankiet, uwzględnienie wniosków i wskazówek studentów.

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA
1. Nowe wysokospecjalistyczne procedury, w tym dynamiczny rozwój transplantologii.
2. Innowacyjne rozwiązania organizacyjne, informatyzacja głównych procesów zachodzących w UCK.
3. Poprawa wizerunku jednostek klinicznych wśród pacjentów i otoczenia społeczno-gospodarczego.
4. Realizacja projektów opieki zintegrowanej, e-Zdrowia oraz Centrum Geriatrii.
5. Zakończona sukcesem restrukturyzacja UCK; spłacona przed czasem wielomilionowa pożyczka z Agencji Rozwoju Przemysłu.
6. Stabilna, dobra sytuacja finansowa wszystkich podmiotów leczniczych GUMed.
7. Utworzenie w strukturach UCK Ośrodka Badań Klinicznych Wczesnych Faz.
8. Unikatowe jednostki kliniczne, m.in. Krajowe Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej, Centrum Udarowe, Centrum Leczenia Otyłości i Chorób Metabolicznych, Centrum Chorób Rzadkich.

ADMINISTRACJA
1. Opracowanie i uchwalenie, po szerokich konsultacjach ze społecznością akademicka, nowego Statutu GUMed.
2. Kompleksowe przygotowanie i wdrożenie założeń Ustawy 2.0.
3. Przygotowanie Strategii rozwoju GUMed na lata 2019-2025.
4. Profesjonalizacja kadr, wzmocnienie osobowe i merytoryczne administracji.
5. Reorganizacja administracji z powołaniem specjalistycznych jednostek dedykowanych komunikacji, projektom, organizacji i legislacji oraz sprawom osobowym.
6. Kontynuowanie działań na rzecz upraszczania procedur administracyjnych.
7. Modyfikacja i profesjonalizacja Gazety GUMed.
8. Szeroka współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym; liczne nowe projekty w ramach umów partnerskich.

INWESTYCJE
1. Sprawna i terminowa realizacja budowy Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.
2. Budowa i oddanie do użytku nowoczesnego Centrum Sportu.
3. Otwarcie pracowni symulacji stomatologicznej w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej.
4. Organizacja pierwszego w kraju Centrum Symulacji Sercowo-Naczyniowej dla szkolenia podyplomowego.
5. Prace nad stworzeniem Centrum Medycyny Pediatrycznej; utworzenie Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej.
6. Zainicjowanie starań o budowę nowej infrastruktury dla stomatologii, w tym przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej inwestycji.