Program wyborczy 2020-2024

StartWybory 2020-2024Program wyborczy 2020-2024
Rozwiń

Zadania, jakie chciałbym sobie i władzom rektorskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego postawić w kadencji 2020-2024 w istotnym zakresie będą kontynuacją już rozpoczętych działań. W moim przekonaniu do jednych z najważniejszych osiągnięć ostatniej kadencji należy uchwalenie przez Senat, po szerokich konsultacjach ze społecznością akademicką, Statutu GUMed i Strategii rozwoju Uczelni na lata 2019-2025. Te dwa dokumenty w zasadniczy sposób określają uczelnianą misję i wizję oraz, co szczególnie ważne, strategiczne kierunki rozwoju i sposób funkcjonowania naszej Uczelni na nadchodzące lata. Już dziś możemy śmiało powiedzieć, że GUMed to jeden z najlepszych uniwersytetów medycznych w Polsce, z dynamicznie i coraz intensywniej rozwijającymi się badaniami o charakterze interdyscyplinarnym, z istotnym udziałem współpracy międzynarodowej. Uczelnię charakteryzuje wysoki potencjał naukowy i rozwojowy, na który składają się m.in. uznane zespoły badawcze, rosnąca liczba prestiżowych zagranicznych publikacji i grantów, a także szeroki zakres i jakość prowadzonych badań potwierdzone wysoką kategoryzacją jednostek. Mamy jednak potencjał ku temu, by wywierać coraz większy wpływ na rozwój nie tylko krajowej, ale i światowej nauki, by z powodzeniem konkurować na arenie międzynarodowej z renomowanymi instytucjami realizującymi innowacyjne projekty w obszarze prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych.

Myśląc o nowoczesnej nauce, nie możemy zapominać o nowoczesnej dydaktyce. Moją ambicją i celem na kolejne cztery lata kadencji rektorskiej jest rozwój nakierowany na stymulującą do rozwoju edukację wykorzystującą najnowsze technologie – symulatory wysokiej wierności, rzeczywistość poszerzoną, które umiejętnie wdrożone mogą przynieść realną poprawę w zwiększeniu efektywności kształcenia. Naszym zadaniem powinno być wykreowanie atmosfery przyjaznej młodym talentom i ich pielęgnacja oraz profesjonalny rozwój zapewniający sukces w świecie nowoczesnej medycyny, nauki i służby choremu człowiekowi. Uważam, że powinniśmy położyć większy nacisk na kształcenie umiejętności miękkich, empatii i zdolności do współpracy, sięgając do najlepszych wzorców w środowiskach medycznych i pozamedycznych. Konieczne jest także kształcenie i promowanie wśród studentów właściwych postaw wynikających ze szczególnej odpowiedzialności spoczywającej na przedstawicielach zawodów zaufania publicznego, opartych na etyce zawodów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej tolerancji. Realizacja celów i podjęcie działań określonych w Strategii odpowiada na powyższe wyzwania, dlatego uważam je za jedne z najważniejszych w nadchodzącej kadencji.

Chciałbym, abyśmy nie tylko stali się doskonałą uczelnią badawczą, ale także doskonałą uczelnią dydaktyczną.

Wizja GUMed w 2025 r.

Jesteśmy wiodącym w kraju i rozpoznawalnym na świecie uniwersytetem medycznym, zapewniającym wysoką jakość edukacji i badań.

Dbamy o zdrowie i rozwój medycyny dzięki naszym absolwentom, pracownikom i partnerom.

Tworzymy nowoczesną, sprawnie działającą organizację, inspirującą studentów, doktorantów i pracowników do zaangażowania i rozwoju.

nasz_cel.png